Russian-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN 00-COPYRIGHT-HUYBIÊN-2004-00?
◊00-CopyRight-HuyBiên-2004-00
Từ điển Nga Việt.
Website hỗ trợ: http://huybien.vze.com
Email: huybien©mail.ru hoặc huybien©yahoo.com
Mọi sử dụng, thay đổi dữ liệu này phải được sự đồng ý của tác giả!
© Huy Biên - 2004.
Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN 00-COPYRIGHT-HUYBIÊN-2004-00?
◊00-CopyRight-HuyBiên-2004-00
Russian - Russian Dictionary Database.
Website: http://huybien.vze.com
Email: huybien©mail.ru or huybien©yahoo.com
If you want to use or change this database, you MUST have permit of author!
© Huy Biên - 2004.