Vietnamese-English Dictionary
◊ DÌU DẶT
◊dìu dặt
▫ adj
▪ now presto now largo
Vietnamese-French Dictionary
◊ DÌU DẶT
◊dìu dặt
▪ (lit., arch.) se succéder
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN DÈ DẶT?
◊dè dặt
▪ [cautious] vorsichtig
▪ [careful] besorgt, reiflich, sorgfältig, vorsichtig
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN DÈ DẶT?
◊dè dặt
▪ робеть;
▪ робкий;
▪ робность;
▪ скупой;
▪ сдержанно;
▪ сдержанный;
▪ осторожный;
▪ осторожность;
▪ осторожно;
▪ осмотрительный;
▪ перестраховщик;
▪ перестраховка;
▪ перестраховываться
Vietnamese Dictionary
◊ DÌU DẶT
◊dìu dặt
▪ tt, trgt. Liên tiếp, hết phần nọ đến phần kia Phím đàn dìu dặt tay tiên, khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa (K); Động phòng dìu dặt chén mồi, bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa (K).