Vietnamese-English Dictionary
◊ DÍNH DÁNG
◊dính dáng
▫ verb
▪ to concern
Vietnamese-French Dictionary
◊ DÍNH DÁNG
◊dính dáng
▪ être impliqué; être intéressé
▪ regarder; se raccrocher; y être pour quelque chose
Vietnamese-German Dictionary
◊ DÍNH DÁNG
◊dính dáng
▪ [concern] Angelegenheit, Anteil, Besorgnis, Ding, Firma, Geschichte, Geschäft, Interesse, Rücksicht, Sache, Teilnahme, Unternehmen, Wichtigkeit
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DÍNH DÁNG
◊dính dáng
▪ причастность;
▪ отношение;
▪ относиться;
▪ причастный I;
▪ впутываться;
▪ непричастность;
▪ непричастный
Vietnamese Dictionary
◊ DÍNH DÁNG
◊dính dáng
▪ đgt. Có mối quan hệ, liên quan nào đó, thường là không hay dính dáng tới vụ án không dính dáng với bọn bất lương Việc đó có dính dáng đến anh.