English-Vietnamese Dictionary
◊ DETRITUS
◊detritus /di'traitзs/
▫ danh từ (địa lý,địa chất)
▪ vật vụn (như cát, sỏi...); mảnh vụn
English Dictionary
◊ DETRITUS
detritus
n 1: the remains of something that has been destroyed or broken
up [syn: {debris}, {dust}, {junk}, {rubble}]
2: loose material (stone fragments and silt etc) that is worn
away from rocks
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DETRITUS
◊detritus
vật vụn, bã vụn, mảnh vụn
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DETRITUS
◊Detritus
▪chất lắng, chất thối rữa
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DÉTRITUS?
◊détritus
▫ danh từ giống đực
▪ (địa chất, địa lý) vật vụn
▪ mảnh vụn; rác rưởi