German-Vietnamese Dictionary
◊ DEZIMIERUNG
◊die Dezimierung
▪ {decimation} sự lấy ra một phần mười, sự sát hại nhiều, sự giết hại nhiều, sự tiêu dùng nhiều