English-Vietnamese Dictionary
◊ DHOTI
◊dhoti /'douti/
▫ danh từ
▪ (Anh▪ Ân) cái khố (người đàn ông Ân▪ độ thường mặc)
 dhobi  dhole  dhoti  dhow  dhss 
English Dictionary
◊ DHOTI
dhoti
n : a long loincloth worn by Hindu men