English-Vietnamese Dictionary
◊ DASD
◊dasd
▪ Thiết bị lưu trữ truy cập trực tiếp
 dhoti  dhow  dhss  dhurrie  dhurry 
English Computing Dictionary
◊ DHSD
DHSD
{Duplex High Speed Data}
 dhcp  dhrystone  dhsd  dhtml  dialog