English-Vietnamese Dictionary
◊ DI-
◊di-
▪ (tiền tố cùng với dt) hai, song, đôi
▪ (hóa)(cùng đi với dt trong tên hóa chất) đi (hai)