English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ADIABATIC?
◊adiabatic /,ædiз'bætik/
▫ tính từ
▪ (vật lý) đoạn nhiệt
◦ adiabatic curve đường đoạn nhiệt
English Dictionary
◊ DIABATIC
diabatic
adj : (physics) involving a transfer of heat; "a diabatic process"
[ant: {adiabatic}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN ADIABATIC?
◊adiabatic
đoạn nhiệt
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN ADIABATIC?
◊adiabatic
▪ Đoạn nhiệt