German-Vietnamese Dictionary
◊ DIABETIKER
◊der Diabetiker
▪ {diabetic} người mắc bệnh đái đường