French-Vietnamese Dictionary
◊ DIAGNOSTIQUER
◊diagnostiquer
▫ ngoại động từ
▪ chẩn đoán
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAGNOSTIKER?
◊der Diagnostiker
▪ {diagnostician} thầy thuốc chẩn bệnh