English-Vietnamese Dictionary
◊ DIAGRAM
◊diagram /'daiзgræm/
▫ danh từ
▪ biểu đồ
English Dictionary
◊ DIAGRAM
diagram
n : a drawing intended to explain how something works; a drawing
showing the relation between the parts
v : make a schematic or technical drawing of; make a diagram of
[syn: {plot}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DIAGRAM
◊diagram
biểu đồ, đồ thị, giản đồ
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN DATAGRAM?
datagram
A self-contained, independent entity of data carrying
sufficient information to be {route}d from the source to the
destination computer without reliance on earlier exchanges
between this source and destination computer and the
transporting {network}.
See also {connectionless}, {frame}, {packet}.
 dhsd  dhtml  dialog  dialup  diamag 
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAGRAMME?
◊diagramme
▫{{diagramme}}
▫ danh từ giống đực
▪ biểu đồ
◦ diagramme floral (thực vật học) hoa đồ
◦ diagramme de blocs biểu đồ khối, sơ đồ khối
◦ diagramme divariant biểu đồ hai biến số
◦ diagramme de constitution biểu đồ cấu trúc
◦ diagramme de distribution biểu đồ phân phối
◦ diagramme du fonctionnement biểu đồ vận hành (máy)
◦ diagramme thermique giản đồ nhiệt
◦ diagramme triangulaire giản đồ tam giác
◦ diagramme d'indicateur biểu đồ chỉ báo
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAGRAMM?
◊das Diagramm
▪ {chart} bản đồ đi biển, hải đồ, bản đồ, đồ thị, biểu đồ
▪ {diagram}
▪ {figure} hình dáng, hình, hình ảnh, hình vẽ minh hoạ fig), vật tượng trưng, vật điển hình, vật giống, nhân vật, sơ đồ, lá số tử vi, con số, số học, sự tính toán bằng con số, số tiền, hình thái tu từ
▪ giả thiết, hình nhịp điệu, hình múa
▪ {graph} mạch, máy in thạch
▪ {plot} mảnh đất nhỏ, miếng đất, tình tiết, cốt truyện, đồ án, âm mưu, mưu đồ