English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DIALLOGITE
◊diallogite
dialogit, rodocrozit
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIALOGUISTE?
◊dialoguiste
▫ danh từ giống đực
▪ tác giả (viết) đối thoại (trong phim ảnh)