English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAL TONE?
◊dial tone
▪ (Tech) âm hiệu quay số, âm hiệu điện thoại
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DALTON?
Dalton
n : English chemist and physicist who formulated atomic theory
and the law of partial pressures (1766-1844) [syn: {Dalton},
{John Dalton}]
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DIALTONE
◊dialtone
▫dialtone
Tín hiệu quay số
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIASTOLE?
◊diastole
▫ danh từ giống cái
▪ (sinh vật học) tâm trương