English-Vietnamese Dictionary
◊ DICHGAMOUS
◊dichgamous /di'kogзmзs/
▫ tính từ
▪ (thực vật học) chín khác lúc (nhị, nhuỵ)
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DICHOTOMOUS?
dichotomous
adj : divided or dividing into two sharply distinguished parts or
classifications