English-Vietnamese Dictionary
◊ DICHGAMY
◊dichgamy /di'kogзmi/
▫ danh từ
▪ (thực vật học) sự chín khác lúc (nhị, nhuỵ)