English-Vietnamese Dictionary
◊ DICHOTOMIZATION
◊dichotomization
▫ danh từ
▪ sự lưỡng phân; sự phân đôi
English Dictionary
◊ DICHOTOMIZATION
dichotomization
n : the act of dividing into two sharply different categories
[syn: {dichotomisation}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DECOLORIZATION?
◊decolorization
sự khử mầu
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN SCOTOMISATION?
◊scotomisation
▫ danh từ giống cái
▪ (tâm lý học) sự cố quên đi