English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DICOT?
◊dicot
▫ danh từ
▪ xem decotylendon
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DICOT?
dicot
n : flowering plant with two cotyledons [syn: {dicotyledon}, {magnoliopsid}]
German-Vietnamese Dictionary
◊ DICHT
◊dicht
▪ {bushy} có nhiều bụi cây, mọc rậm rạp
▪ {chock}
▪ {compact} kết, đặc, chặt, rắn chắc, chắc nịch, chật ních, chen chúc, cô động, súc tích, chất chứa, chứa đầy, đầy
▪ {consistent} chắc, phù hợp, thích hợp, kiên định, trước sau như một
▪ {dense}
▪ {serried} đứng khít, đứng sát
▪ {thick} dày, to, mập, sền sệt, dày đặc, rậm, rậm rạp, ngu đần, đần độn, không rõ, lè nhè, thân, thân thiết, quán nhiều, thái quá, khó, cứng, mệt nhọc, khó khăn, nặng nề
▪ {tight} kín, không thấm, không rỉ, khít, chật, bó sát, căng, căng thẳng, khan hiếm, keo cú, biển lận, say bí tỉ, say sưa, sít, khít khao, chặt chẽ
▪ {turbid} đục, mập mờ, lộn xộn
▪ {watertight} kín nước, không thể cãi, không công kích được, vững chắc
◦ dicht [an] {close [to,by]}
◦ dicht bei {beside; close by}
◦ er ist nicht mehr ganz dicht {he's lost his marbles}
 dich  dich  dicht  dicht  dichte