English-Vietnamese Dictionary
◊ DICTATION
◊dictation /dik'tei∫n/
▫ danh từ
▪ sự đọc cho viết, sự đọc chính tả
◦ to write at somebody's dictation viết theo ai đọc
▪ bái chính tả
▪ sự sai khiến, sự ra lệnh
◦ to do something at somebody's dictation làm việc gì theo sự sai khiến của ai, làm việc gì theo lệnh của ai
▪ (như) dictate
English Dictionary
◊ DICTATION
dictation
n 1: an authoritative direction or instruction to do something
[syn: {command}, {bid}, {bidding}]
2: speech intended for reproduction in writing
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DICTATION
◊dictation
▫dictation
đọc chính tả
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DECANTATION?
◊decantation
sự gạn, sự chắt, sự cách ly
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN DECANTATION?
◊decantation
▪ sự lắng gặn.
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN DECSTATION?
DECstation
A range of {RISC} based {workstations} manufactured
by {DEC}.
[Details?]
(1997-04-29)
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN CITATION?
◊citation
▫ danh từ giống cái
▪ sự dẫn, câu dẫn
▪ (quân sự) sự tuyên dương
▪ (luật học, pháp lý) sự gọi; giấy gọi (ra tòa)