English-Vietnamese Dictionary
◊ DIELECTRIC SOLID STATE LASER
◊dielectric solid state laser
▪ (Tech) bộ kích quang chất rắn điện môi