English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIFFUSING?
diffusing
adj : spreading by diffusion [syn: {diffusing(a)}, {diffusive}, {dispersive},
{disseminative}, {disseminating}, {scattering}, {spreading}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DIFFUSANT
◊diffusant
▫ tính từ
▪ (Pouvoir diffusant) (vật lý học) năng lực khuếch tán