English-Vietnamese Dictionary
◊ CONVINCING
◊digital recording
▪ (Tech) ghi bằng dạng số tự