English-Vietnamese Dictionary
◊ DIGITAL TYPOGRAPHY
◊digital typography
▪ (Tech) ngành sắp chữ dạng số tự