English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DEVITALISE?
◊devitalise /di:'vaitзlaiz/ (devitalize) /di:'vaitзlaiz/
▫ ngoại động từ
▪ làm mất sinh khí; làm hao mòn sinh lực, làm suy nhược
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DEVITALISE?
devitalise
v : sap of life or energy; "The recession devitalized the
economy" [syn: {devitalize}] [ant: {vitalize}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DIGITALISER
◊digitaliser
▫ ngoại động từ
▪ (y học) cho dùng đigitalin
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIGITALISIEREN?
◊digitalisieren
▪ {to digitize}