English-Vietnamese Dictionary
◊ DIGITALIZE
◊digitalize
▫ ngoại động từ
▪ (tin học) số hoá
English Dictionary
◊ DIGITALIZE
digitalize
v : record digitally, as of compact disks
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIGITALE?
◊digitale
▫ tính từ
▪ xem doigt I
◦ Muscle digital cơ ngón tay
◦ Empreintes digitales dấu lăn tay