English-Vietnamese Dictionary
◊ DILATATION
◊dilatation /,dailei'tei∫n/ (dilation) /dai'lei∫n/
▫ danh từ
▪ sự giãn, sự nở
▪ chỗ giãn, chỗ nở
English Dictionary
◊ DILATATION
dilatation
n : the act of expanding an aperture; "the dilation of the pupil
of the eye" [syn: {dilation}]
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN DICTATION?
◊dictation
▫dictation
đọc chính tả
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DILATATION
◊dilatation
sự giãn, sự nở
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN DECANTATION?
◊decantation
▪ sự lắng gặn.
French-Vietnamese Dictionary
◊ DILATATION
◊dilatation
▫ danh từ giống cái
▪ sự giãn nở, sự giãn, sự nở
◦ Dilatation linéaire (vật lý học) sự nở dài
◦ Dilatation de l'estomac (y học) sự giãn dạ dày
▪ sự nong
◦ Dilatation du col de l'utérus (y học) sự nong cổ tử cung
# phản nghĩa
Compression, contraction
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DEKLAMATION?
◊die Deklamation
▪ {declamation} sự bình thơ, sự ngâm thơ, thuật bình thơ, thuật ngâm thơ, thuật diễn thuyết, bài diễn thuyết hùng hồn, bài nói rất kêu
▪ {recitation} sự kể lại, sự kể lể, sự kể chuyện, sự đọc thuộc lòng, bài học thuộc lòng