English-Vietnamese Dictionary
◊ DILL
◊dill /dil/
▫ danh từ
▪ (thực vật học) cây thì là
English Dictionary
◊ DILL
dill
n 1: aromatic Old World herb having aromatic threadlike foliage
and seeds used as seasoning [syn: {Anethum graveolens}]
2: aromatic threadlike foliage of the dill plant used as
seasoning [syn: {dill weed}]
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN FILL?
◊fill
▫fill
Điền
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DRILL?
◊drill
choòng, mũi khoan
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN DRILL?
◊drill
▪khoan, mũi khoan, cái khoan, máy khoan
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIL?
DIL
{Dual In-Line Package}
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BILL?
◊bill
▫ danh từ giống đực
▪ dự luật (ở quốc hội Anh)
German-Vietnamese Dictionary
◊ DILL
◊der Dill (Botanik)
▪ {dill} cây thì là