English-Vietnamese Dictionary
◊ DIME STORE
◊dime store /'daimsto:/
▫ danh từ
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa hàng bán đồ rẻ tiền