French-Vietnamese Dictionary
◊ DINDONNIER
◊dindonnier
▫ danh từ giống đực
▪ người chăn gà tây