English-Vietnamese Dictionary
◊ DING-A-LING
◊ding-a-ling
▫ danh từ
▪ (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) thằng ngốc