English-Vietnamese Dictionary
◊ DING-AN-SICH
◊ding-an-sich
▫ danh từ
▪ số nhiều dinge an sich
▪ (triết học) vật tự nó