English-Vietnamese Dictionary
◊ DINGBATS
◊dingbats
▪ Một loại ký tự trang trí