English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIRECT ACTION?
◊direct action
▫ danh từ
▪ sự sử dụng biện pháp mạnh để đạt được yêu sách của mình
English Dictionary
◊ DIRECT ANTONYM
direct antonym
n : antonyms that are commonly associated (e.g., `wet' and
`dry')