English-Vietnamese Dictionary
◊ DIRECT-CURRENT (DC) RESTORER
◊direct-current (dc) restorer
▪ (Tech) bộ khôi phục dòng điện một chiều