English-Vietnamese Dictionary
◊ DIRECTION BOARD
◊direction board /di'rek∫n'bo:d/
▫ danh từ
▪ bảng chỉ đường