English-Vietnamese Dictionary
◊ DIRECTIONAL
◊directional /di'rek∫зnl/
▫ tính từ
▪ điều khiển, chỉ huy, cai quản
▪ định hướng
◦ directional radio rađiô định hướng; khoa tìm phương (bằng) rađiô
English Dictionary
◊ DIRECTIONAL
directional
adj 1: relating to or indicating directions in space; "a
directional microphone" [ant: {omnidirectional}]
2: relating to direction toward a (nonspatial) goal; "he tried
to explain the directional trends of modern science"
3: showing the way by conducting or leading; imposing direction
on; "felt his mother's directing arm around him"; "the
directional role of science on industrial progress" [syn:
{directing}, {directive}, {guiding}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIRECTION?
◊direction
phương huonwgs, chiều, phía
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DILECTION?
◊dilection
▫ danh từ giống cái
▪ (văn học) tôn giáo lòng yêu thương
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIMENSIONAL?
◊dimensional
▪ {dimensional} thuộc chiều, thuộc kích thước, thuộc khổ, thuộc cỡ, thứ nguyên