English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DIRTIED ROCK
◊dirtied rock
đá đã (làm tơi bằng) nổ mìn