English-Vietnamese Dictionary
◊ DISC
◊disc /disk/ (disc) /disk/
▫ danh từ
▪ (thể dục,thể thao) đĩa
▪ đĩa hát
▪ đĩa, vật hình đĩa, bộ phận hình đĩa
English Dictionary
◊ DISC
disc
n 1: a disc with continuous grooves; formerly used to reproduce
music by rotating as a phonograph needle tracked in the
grooves [syn: {phonograph record}, {phonograph recording},
{record}, {disk}, {platter}]
2: something with a round shape like a flat circular plate
[syn: {disk}, {saucer}]
3: (computer science) a memory device consisting of a flat disk
covered with a magnetic coating on which information is
stored [syn: {magnetic disk}, {magnetic disc}, {disk}]
4: a thin flat circular plate [syn: {disk}]
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DISC
◊disc
▫disc
đĩa
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DISC
◊disc
đĩa
English Computing Dictionary
◊ DISC
disc
British spelling of "{disk}", normally
only used for "{compact disc}".
(1995-07-30)
Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIẾC?
◊diếc
▪ (địa_phương) xem nhiếc
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FISC?
◊fisc
▫ danh từ giống đực
▪ kho bạc, quốc khố
▪ thuế vụ; sở thuế
◦ Le personnel du fisc nhân viên thuế vụ
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIẾC?
◊diếc
▪ (dialecte) như nhiếc
German-Vietnamese Dictionary
◊ DISC
◊die Disc (Nur lesen)
▪ {disc} đĩa, đĩa hát, vật hình đĩa, bộ phận hình đĩa
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIỆC?
◊diệc
▪ [heron] Fischreiher, Reiher
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIỆC?
◊diệc
▪ цапля
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIỆC?
◊diệc
▪ dt. Chim chân cao, cổ và mỏ dài, lông xám hay hung nâu, thường kiếm ăn ở đồng lầy, ruộng nước.