English-Vietnamese Dictionary
◊ FACE-ACHE
◊face-ache /'feiseik/
▫ danh từ
▪ đau dây thần kinh đầu
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN CACHE-CACHE?
◊cache-cache
▫ danh từ giống đực (không đổi)
▪ trò cút bắt, trò chơi ú tim (của trẻ em)