English-Vietnamese Dictionary
◊ FACTOR
◊factor /'fæktз/
▫ danh từ
▪ nhân tố
◦ human factor nhân tố con người
▪ người quản lý, người đại diện
▪ người buôn bán ăn hoa hồng
▪ (Ê▪ cốt) người quản lý ruộng đất
▪ (toán học) thừa số
▪ (kỹ thuật) hệ số
◦ factor of safety hệ số an toàn
English Dictionary
◊ FACTOR
factor
n 1: anything that contributes causally to a result; "a number of
factors determined the outcome"
2: an abstract part of something: "jealousy was a component of
his character"; "two constituents of a musical composition
are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
effective ingredient of a speech" [syn: {component}, {constituent},
{element}, {ingredient}]
3: any of the numbers (or symbols) that form a product when
multiplied together
4: one of two or more integers that can be exactly divided into
another integer; "what are the 4 factors of 6?" [syn: {divisor}]
5: a businessman who buys or sells for another in exchange for
a commission [syn: {agent}, {broker}]
v : resolve into factors [syn: {factor in}, {factor out}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ FACTOR
◊factor
nhân tố, yếu tố, thành phần, hệ số
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ FACTOR
◊factor
▪ yếu tố, hệ số, khả năng, chỉ số
◦ absorption factor hệ số hấp thụ
◦ alpha factor hệ số anpha
◦ beta factor hệ số bê ta
◦ climatic factor hệ số khí hậu
◦ de-salination factor hệ số khử muối
◦ dilution factor hệ số pha loãng
◦ drainage factor khả năng tiêu nước
◦ environmental factor yếu tố môi trường
◦ loss factor hệ số tổn thất
English Computing Dictionary
◊ FACTOR
factor
A quantity which is multiplied by another quantity. See
{coefficient of X}. See also {divisor}.
[{Jargon File}]
 fact  fact  factor  fad  failure 
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FACTEUR?
◊facteur
▫ danh từ giống đực
▪ nhân tố
◦ Facteur moral nhân tố tinh thần
▪ (toán học) thừa số, nhân tử
▪ (vật lý) học hệ số
◦ Facteur de sécurité hệ số an toàn
◦ Facteur de compressibilité hệ số nén
◦ Facteur d'équilibre hệ số cân bằng
◦ Facteur de régulation hệ số điều chỉnh
◦ Facteur exponentiel hệ số mũ
◦ Facteur d'utilisation hệ số sử dụng
▪ người phát thư
▪ (đường sắt) nhân viên chuyển hàng
▪ (từ cũ; nghĩa cũ) thợ đàn
◦ Facteur de pianos thợ pianô
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FAKTOR?
◊der Faktor
▪ {element} yếu tố, nguyên tố, pin, yếu tố phân tử, hiện tượng khí tượng, cơ sở, nguyên lý cơ bản, sức mạnh thiên nhiên, đơn vị không quân, môi trường
▪ {factor} nhân tố, người quản lý, người đại diện, người buôn bán ăn hoa hồng, người quản lý ruộng đất, thừa số, hệ số
◦ der unbekannte Faktor {x}