English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FABLED?
◊fabled /'feibld/
▫ tính từ
▪ được kể trong ngụ ngôn; (thuộc) truyền thuyết, hoang đường
▪ hư cấu, bịa đặt
 fail  fail  fail  failing  faille 
English Dictionary
◊ FAILED
failed
adj : unable to meet financial obligations; "a failing business
venture" [syn: {failing}]
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN FARKLED?
farkled
/far'kld/ (From DeVry Institute of Technology,
Atlanta) A synonym for {hosed}. Possibly related to Yiddish
"farblondjet" and/or the "Farkle Family" skits on Rowan &
Martin's Laugh-In.
[{Jargon File}]
(1998-09-07)
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FAULEND?
◊faulend
▪ {putrescent} đang thối rữa, sự thối rữa, có liên quan đến sự thối rữa, tiếp theo quá trình thối rữa