English-Vietnamese Dictionary
◊ FAQ
◊faq
▪ Viết tắt của Frequently Asked Questions Các Câu Thường Hỏi
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ FAQ
◊FAQ
▫FAQ
những câu hỏi hay gặp
English Computing Dictionary
◊ FAQ
FAQ
{frequently asked question}