English-Vietnamese Dictionary
◊ H-HOUR
◊h-hour /'eit∫,auз/
▫ danh từ
▪ giờ quan trọng nhất
▪ (quân sự) giờ khởi sự, giờ nổ súng
 hf  hgv  h-hour  hi  hiatal