Vietnamese-English Dictionary
◊ HIU HIU
◊hiu hiu
▪ Whiffing, puffing lightly
◦ Gió nam hiu_hiu A southerly wind puffing lightly
Vietnamese-French Dictionary
◊ HIU HIU
◊hiu hiu
▪ souffler légèrement (en parlant du vent)
Vietnamese-German Dictionary
◊ HIU HIU
◊hiu hiu
▪ [Whiffing] blasend, paffend
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN HAU HÁU?
◊hau háu
▪ жадный
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ĐÌU HIU?
◊đìu hiu
▪ t. Vắng vẻ và buồn bã. Phong cảnh đìu hiu.
 híp  hít  hiu quạnh  hiv  hning