English-Vietnamese Dictionary
◊ HYGROMETER
◊hygrometer /hai'gromitз/
▫ danh từ
▪ (vật lý) cái đo ẩm
English Dictionary
◊ HYGROMETER
hygrometer
n : for measuring the relative humidity of the atmosphere
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ HYGROMETER
◊hygrometer
ẩm kế
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ HYGROMETER
◊hygrometer
◊ hai'gromitз
∆ danh từ
▪ ẩm kế
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYGROMÈTRE?
◊hygromètre
▫ danh từ giống đực
▪ (khí tượng) ẩm kế