English-Vietnamese Dictionary
◊ IAMB
◊iamb /ai'æmbзs/ (iamb) /'aiæmb/
▫ danh từ, số nhiều iambi
▪ nhịp thơ iambơ (hai âm tiết, một ngắn một dài)
 iac  iaea  iamb  iambi  iambic 
English Dictionary
◊ IAMB
iamb
n : a metrical unit with unstressed-stressed syllables [syn: {iambus}]
 iaa  iaea  iamb  iambic  iambus 
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN IAB?
IAB
{Internet Architecture Board}
 ial  iam  iana  ianal  iap 
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN IAMBE?
◊iambe
▫ danh từ giống đực
▪ thơ iambơ (hai âm tiết, một ngắn, một dài)
▪ (số nhiều) bài thơ châm biếm