English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN GAS CYLINDER?
◊gas cylinder
▫ danh từ
▪ bình ga
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BRAKE CYLINDER?
brake cylinder
n : a cylinder that contains brake fluid that is compressed by a
piston [syn: {hydraulic brake cylinder}, {master cylinder}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ ICE CYLINDER
◊ice cylinder
trụ đá đông lạnh (khi dùng phương pháp đóng băng)