English Dictionary
◊ ILLYRIAN
Illyrian
n : a minor and almost extinct branch of the Indo-European
languages; spoken along the Dalmatian coast [syn: {Illyrian}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ILLYRIEN?
◊illyrien
▫ tính từ
▪ (sử học) (thuộc) xứ I▪ li▪ ri (áo)
▫ danh từ giống đực
▪ (sử học) (ngôn ngữ học) tiếng I▪ li▪ ri