English-Vietnamese Dictionary
◊ IMBIBITION
◊imbibition /,imbi'bi∫n/
▫ danh từ
▪ sự uống; sự hít
▪ sự hút (hơi ẩm)
▪ sự hấp thụ, sự tiêm nhiễm
English Dictionary
◊ IMBIBITION
imbibition
n 1: (chemistry) the absorption of a liquid by a solid or gel
2: the act of consuming liquids [syn: {drinking}, {imbibing}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ IMBIBITION
◊imbibition
sự hút vào, sự thấm
French-Vietnamese Dictionary
◊ IMBIBITION
◊imbibition
▫ danh từ giống cái
▪ sự tẩm, sự thấm (chất lỏng)
◦ Arrosement par imbibition (nông nghiệp) lối tưới thấm
# phản nghĩa
Dessiccation