English-Vietnamese Dictionary
◊ OLIGOPHILETIC
◊oligophiletic
▫ tính từ
▪ ít dạng tổ tiên